DRG下病案质量提高路径及主要诊断的实操运用

22118人加入学习·5课时
收藏
 • 课程介绍
 • 课程目录

 • 01
  临床药师的主诊断填写准则
  time time 17:03
 • 02
  主诊断的选择——细则
  time time 10:16
 • 03
  病案首页填报要求
  time time 09:12
 • 04
  病案首页的数据要求与实际案例
  time time 13:37
 • 05
  DRG下提升病案首页数据质量的十项要求
  time time 12:14