DRG下的合理用药与临床药学新定位

33256人加入学习·6课时
收藏
 • 课程介绍
 • 课程目录

 • 01
  医疗保障支付方式与DRG概述
  time time 22:03
 • 02
  DRG付费国家试点工作方案
  time time 36:18
 • 03
  DRG疾病诊断相关组与CHS-DRG分组概述
  time time 11:04
 • 04
  CHS-DRG分组的细分方法
  time time 20:16
 • 05
  医院绩效考核与医疗费用控制
  time time 37:16
 • 06
  基于DRG合理用药的总结
  time time 18:32